• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Royal Antwerp Football Club

Eerst en vooral zijn we erg blij dat U interesse toont in onze club. Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat U zich niet druk hoeft te maken over de bescherming van uw Persoonsgegevens wanneer U gebruik maakt van Onze Website, met inbegrip van Onze mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software, membership en cashless payment cards en andere online-producten en -diensten (hierna, afzonderlijk of samen, de “Online Diensten”).

 

In deze Privacy Policy betekent:

 • ‘Ons’, ‘Wij’ en ‘Royal Antwerp Football Club’: Royal Antwerp Football Club Management N.V., met zetel gevestigd te Oude Bosuilbaan 45A, 2100 Deurne, met ondernemingsnummer 0839.407.415;
 • ‘Klant’, ‘U’: de natuurlijke of rechtspersoon die de Website bezoekt, desgevallend een account aanmaakt en bijgevolg een contractuele relatie met Ons aangaat;
 • ‘Consument’: iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, in een contractuele relatie met Ons komt te staan;
 • ‘Account’: het account dat U dient aan te maken op de Website om gebruik te kunnen maken van Online Diensten;
 • ‘Persoonsgegevens’: betekent, alle informatie die kan leiden tot de identificatie van een individu, zoals, zonder limitatief te zijn, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en paswoord (zie ook artikel 3);
 • ‘Website’: betekent, de website en Online Diensten beschikbaar via de URL: royalantwerpfc.be.
 • ‘Webshop’:
 • ‘App’:

 

 1. Kennisgeving

Royal Antwerp Football Club is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens in de zin van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor inlichtingen over het privacybeleid en de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Online Diensten kunt U contact opnemen met legal@rafc.be

 

 1. Toestemming

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy Policy en geeft Ons de toestemming om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden, door:

 • het gebruik van de Website;
 • het selecteren van de optie “aanvaarden” op het scherm bij het aanmaken van het Account; en/of
 • het gebruik van de Online Diensten.

 

 1. Welke gegevens verwerkt kunnen worden

Royal Antwerp Football Club verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens, zoals hierna beschreven:

(i) Identificatiegegevens. Toegang en aanmelding tot onze Online Diensten gebeurt aan de hand van gegevens waarmee U zichzelf registreert en waarmee wij U kunnen identificeren, zoals uw e-mail en gekozen wachtwoord of het sociale media-profiel (zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot Facebook of Twitter) waarmee U zich aanmeldt. Wij raden U in dit verband aan ook de privacy policy van de betreffende social media partner te consulteren. Tijdens uw registratie en de aanmaak van uw Account zullen ook uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, taal, geslacht, telefoonnummer en andere gegevens worden verwerkt.

(ii) Geografische gegevens. Om bepaalde Online Diensten mogelijk te maken of te vergemakkelijken kan uw geografische locatie verwerkt worden, bijvoorbeeld indien U zich aanmeldt op fysieke locaties zoals in en rond het stadion, in onze winkelruimtes of die van onze partners.

(iii) Automatisch verzamelde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP-adres, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, uw bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van de Online Diensten en andere gegevens en statistieken betreffende het gebruik van de Online Diensten.

(iv) Cookies. Royal Antwerp Football Club gebruikt en verwerkt cookies met het oog op de hierna vermelde doeleinden en om de werking en het gebruiksgemak van de Online Diensten te verbeteren. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel toestel/tablet.

Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen.

Aan de hand van cookies kunt U op onze Website worden herkend als U deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • bij te houden welke producten U in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die U hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Hiervoor wordt, bij voorbeeld, Google Analytics gebruikt;
 • de functionaliteit van de Website te ondersteunen;
 • de weergave van content binnen de correcte tijdzone te garanderen.

Als U via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies van de Website niet werken of dat U van bepaalde Online Diensten geen gebruik kunt maken.

 

 1. Hoe worden uw Persoonsgegevens verzameld?

Royal Antwerp Football Club verzamelt uw Persoonsgegevens als volgt:

 • Wanneer U een Account aanmaakt;
 • Wanneer U toegang heeft tot de Website en de Online Diensten, en er gebruik van maakt;
 • Wanneer U een vraag heeft of een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de Website en/of de Online Diensten;
 • Wanneer U Royal Antwerp Football Club telefonisch contacteert, e-mailt, of via enige andere weg contact opneemt anders dan via de Website en/of de Online Diensten.

 Royal Antwerp Football Club kan de Persoonsgegevens die zij ontvangt via de Website samenvoegen met alle informatie die U of enige derde partij aan haar bezorgt via andere kanalen en deze Persoonsgegevens bewaren in één of meerdere, aparte databestanden. Op verzoek krijgt U toegang tot deze gegevens en kan U Uw rechten zoals bepaald in artikel 6 uitoefenen.

 

 1. Doeleinden

Royal Antwerp Football Club kan Uw Persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Om U te laten genieten van de Online Diensten;
 • Om U relevante inhoudelijke en functionele suggesties te doen die betrekking hebben op Onze activiteiten;
 • Om mogelijke klachten of vragen met betrekking tot de Website en de Online Diensten te verwerken en te behandelen;
 • Om het gebruik van de Online Diensten zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken;
 • Om een analyse en evaluatie te maken van de Online Diensten (waaronder bijvoorbeeld het vragen van Uw mening inzake de kwaliteit van de producten en diensten);
 • Om interne, administratieve redenen, zoals het verzorgen van het klassement;
 • Om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van Royal Antwerp Football Club en van haar commerciële partners.

Royal Antwerp Football Club zal uw Persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig in het licht van de hierboven opgesomde doeleinden, of niet langer dan wettelijk of bij overeenkomst is toegestaan.

  

 1. Toegang tot en verbetering van Persoonsgegevens

In overeenstemming met de relevante wetgeving ter zake, heeft U het recht om Royal Antwerp Football Club kosteloos om informatie te verzoeken omtrent de Persoonsgegevens waartoe zij toegang heeft, en om, indien nodig, verbeteringen aan te brengen dan wel te verzoeken om uw Persoonsgegevens te verwijderen.

Ook kunt U (kosteloos) doorgeven dat U niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van direct marketing doeleinden.

Indien U dit wenst te doen, kan u Royal Antwerp Football Club contacteren in de kantoren van Royal Antwerp Football Club, of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@rafc.be , met een kopie van uw identiteitskaart in bijlage.

U kan eveneens het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer consulteren op www.privacycommission.be, een e-mail zenden naar commissie@privacycommission.be of een schriftelijk verzoek richten aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Royal Antwerp Football Club biedt U de mogelijkheid en raadt aan om uw Persoonsgegevens in onze bestanden up-to-date en accuraat te houden. Indien U meent dat de Persoonsgegevens die verstrekt werden aan Royal Antwerp Football Club niet correct, of niet compleet zijn, gelieve ons dan te willen contacteren zoals hierboven beschreven. In zulk geval zal Royal Antwerp Football Club uw Persoonsgegevens binnen een afzienbare tijd corrigeren of aanvullen.

  

 1. Aan wie bezorgen wij uw Persoonsgegevens?

 Royal Antwerp Football Club zal uw Persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, behalve:

 • Indien de betreffende gegevens noodzakelijk zijn om werknemers, agenten, onderaannemers, leveranciers en commerciële partners toe te laten om een dienst te leveren of een taak te volbrengen in naam van Royal Antwerp Football Club, waaronder doch niet beperkt tot het voorzien van marketingsupport, om marktonderzoek te verrichten of om goederen of diensten te leveren; of
 • Indien het noodzakelijk is in het kader van de rechtmatige belangen van Royal Antwerp Football Club of wanneer de relevante toepasselijke wetgeving ter zake dit oplegt of toestaat.

Als Klant erkent U uitdrukkelijk dat elke informatie die U deelt via een applicatie of software programma dat ervoor zorgt dat de informatie wordt gedeeld (bijvoorbeeld via sociale media, via blogs, fora of discussiepagina’s), publiek wordt bekendgemaakt. Dit in overweging nemende, dient U voorzorgsmaatregelen te nemen en uw gezond verstand te gebruiken met betrekking tot de informatie die U op zulke applicaties of software programma’s plaatst en dient U er rekening mee te houden dat deze publieke bekendmaking tot gevolg heeft dat anderen zich toegang kunnen verschaffen tot uw informatie. 

Elke doorgifte van Persoonsgegevens door Royal Antwerp Football Club aan één van de derde partijen zoals hierboven omschreven, gebeurt in overeenstemming met de ter zake geldende bepalingen van de Belgische privacywetgeving. Royal Antwerp Football Club verzekert U dat deze derde partijen de Persoonsgegevens enkel kunnen aanwenden in het kader van de doeleinden zoals voorzien in artikel 5 hierboven, en dat deze derde partijen hiertoe ook de nodige veiligheidsvoorzieningen hebben getroffen.

Royal Antwerp Football Club zal bovendien alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te verzekeren dat haar werknemers en medewerkers die toegang hebben tot Persoonsgegevens deze zullen verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy en de relevante wetgeving ter zake.

Indien deze voorzieningen niet gerespecteerd zouden worden, zal Royal Antwerp Football Club stappen ondernemen tegen de werknemer of medewerker in kwestie, indien zij dat nodig acht.

 

 1. Wijzigingen

Royal Antwerp Football Club kan deze Privacy Policy op ieder ogenblik wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Website en de Online Diensten is de laatste versie van toepassing. U dient deze pagina regelmatig te consulteren.

 

 1. Doorverwijzingen naar websites van derden

De Website of de Online Diensten kunnen hyperlinks (doorverwijzingen) bevatten naar websites van derde partijen die niet worden beheerd door Royal Antwerp Football Club. Hoewel Royal Antwerp Football Club haar uiterste best zal doen om te verzekeren dat zulke links op de Website of de Online Diensten enkel zullen leiden naar websites die dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden hanteren als Royal Antwerp Football Club, zal zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens, waaronder ook Persoonsgegevens, die U meedeelt op zulke websites nadat U de Website of de Online Diensten heeft verlaten. Voordat U persoonlijke informatie vrijgeeft, raden wij U aan om de privacy policy, indien die al bestaat, van de betreffende website te consulteren en voorzichtig te handelen.

 

 1. Diverse bepalingen

Indien een clausule  uit deze Privacy Policy ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule. Dergelijke nietige of niet-uitvoerbare clausule zal worden vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de inhoud, geest en draagwijdte van deze nietige of niet-uitvoerbare clausule.

Deze Privacy Policy wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.